L’Aliança per l’Aigua denuncia l’abocament d’aigües residuals mal depurades i trencaments de l’emissari submarí de la depuradora de Can Bossa

El passat 22 d’agost voluntaris de les Associació Gent de Ponent i l’Aliança per l’Aigua van realitzar una immersió per a avaluar els abocaments de l’emissari submarí de la de Platja den Bossa i l’estat de conservació d’aquesta infraestructura. Aquest emissari submarí aboca les aigües de la depuradora de Can Bossa de titularitat de l’empresa pública ABAQUA del Govern Balear. La zona d’abocament on es va realitzar l’estudi es localitza a 1,4 km de la costa a una profunditat de 30 metres en el límit del Parc Natural de Ses Salines. Durant la immersió es va apreciar un abocament amb una elevada càrrega de sòlids en suspensió sortint dels difusors de l’emissari. A més, es van trobar a l’entorn de l’emissari nombrosos restes de plàstics sobre el fons marí que evidencia el mal funcionament de la depuradora de Can Bossa. En aquest sentit, un adequat funcionament de la depuradora implica una fase de pretractament quan entra l’abocament a la depuradora on se separen els elements insolubres (ampolles, draps, plàstics, etc.) d’una certa grandària mitjançant una sèrie de reixes en un procés anomenat desbastament. Per això, la presència de plàstics evidencia que la depuradora ha pogut abocar aigües residuals directament sense realitzar els tractaments primari i secundari que segueixen al pretractament necessaris per al compliment de la normativa vigent.

L’Aliança per l’Aigua denuncia també el mal estat de l’emissari submarí amb trencaments en diversos trams d’aquesta conducció tal com mostren les imatges del vídeo que es va gravar. Aquests trencaments comporten una deficient dilució de l’abocament i un fort impacte en el medi marí. Així es va apreciar un medi marí molt degradat amb una reducció o absència de prades de posidònia i una elevada proliferació d’algues verdes i vermelles generalistes, algues epifitas, elevada sedimentació i càrrega orgànica en el fons marí. Aquests senyals ambientals són indicadores d’un medi marí sotmès a una elevada càrrega contaminant que ha ocasionat una degradació de l’ecosistema marí i una pèrdua de la biodiversitat. Aquestes evidències es van confirmar amb els resultats de les anàlisis d’aigua efectuats. Els resultats mostren uns valors molt superiors dels paràmetres establerts per la normativa vigent en matèria d’aigües residuals. Així, es van superar ostensiblement els límits dels 3 paràmetres legals principals aplicats per al control d’aigües residuals: 554 mg/l de DBO (límit: 25 mg/l), 550 mg/l de DQO (límit: 125 mg/l), i 57,14 mg/l de sòlids en suspensió (límit: 35 mg/l). A més, els paràmetres que indiquen el nivell de nutrients també van superar els valors límits establerts: 25 mg/l de nitrogen total (límit: 15 mg/l) i 6,93 mg/l de fòsfor total (límit: 2 mg/l). Aquests resultats evidencien el deficient funcionament de la depuradora de Can Bossa en el període estival d’agost quan es produeix la major pressió humana a l’illa d’Eivissa.

A més, els resultats dels paràmetres de contaminació microbiològica indiquen l’elevada càrrega de contaminants fecals que aboca l’emissari en el medi marí. Així, els resultats van ser de 241.960 o.f.c. en 100 ml del bacteri fecal Escherichia coli quan el valor de referència per al contacte humà segons la normativa vigent és de 1.000 o.f.c. en 100 ml. En aquest sentit, aquesta forta contaminació microbiològica no implica un risc per a la salut humana atès que la distància de 1,4 km de la costa i la profunditat de 30 metres de l’emissari possibilita la seva adequada dilució fins a arribar a la costa. No obstant això, aquests resultats evidencien l’elevada càrrega de de aigües fecals abocaments al medi marí pel fet que la depuradora manca de sistemes de tractament terciari de desinfecció microbiològica. Aquest tractament addicional ha estat reclamat per l’Aliança per l’Aigua atès que l’emissari submarí està a l’entorn de la zona sensible de Platja den Bossa la normativa autonòmica de la qual exigeix un tractament addicional al secundari. Cal destacar que la depuradora de Can Bossa rep els camions cisterna que buiden les fosses sèptiques d’habitatges no connectats a la xarxa de sanejament de l’illa d’Eivissa i per tant està sotmesa a una pressió addicional de depuració d’aigües fecals.

L’Aliança exigeix la substitució urgent de l’emissari submarí de la depuradora de Can Bossa per a evitar potencials abocaments accidentals en platja den Bossa com es van produir en la badia de Talamanca en el passat. En relació a això, l’Aliança per l’Aigua va remetre el mes d’agost passat a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear les seves al·legacions a la revisió del Pla Hidrològic, on s’exigia incloure la renovació dels emissaris submarins de les depuradores de Can Bossa, Santa Eularia i Formentera. Aquests emissaris submarins són de fibrociment i han superat la seva vida útil de més de 40 anys d’antiguitat. A més, l’Aliança per l’Aigua reclama un major control del funcionament de la depuradora de Can Bossa per a garantir que no s’aboquin abocats mal depurats a les aigües costaneres. L’Aliança per l’Aigua repetirà la presa de mostres durant el mes de setembre per a confirmar la mala qualitat dels abocaments de la depuradora de Can Bossa. L’Aliança per l’Aigua té com a objectiu principal promoure la millora del cicle de l’aigua que inclou l’adequada depuració i abocament a les aigües costaneres. En aquest sentit, les aigües costaneres són un dels principals recursos turístics de l’illa i l’Aliança per l’Aigua exigeix que el Govern dels Illes Balears com a autoritat competent garanteixi la seva qualitat.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.