Eivissa continua lluny de tancar el cicle de l’aigua


En 2020 totes les depuradores d’Eivissa menys la de Sant Joan van produir aigües massa salades per a la seva reutilització

Els Indicadors de l’Aigua 2020 de l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera, recollits en l’Informe de l’Observatori de Sostenibilitat de IbizaPreservation a partir de les dades oficials de Abaqua tornen a posar de manifest que la salinitat de les aigües depurades de l’illa d’Eivissa és, un any més, tan alta que les inutilitza per a la seva reutilització.


Així, les dades referents a l’any passat mostren que totes les depuradores de l’illa d’Eivissa excepte la de Sant Joan de Labritja van abocar en algun moment aigües amb salinitats per sobre del límit apte per a la seva reutilització. I això, malgrat que, tal com recorden des de l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera, la reutilització de les aigües depurades està contemplada en la Directiva Marc de l’Aigua com a mesura per a solucionar els problemes de l’escassetat d’aquest recurs.


Segons aquesta entitat, “amb les perspectives de crisi hídrica que ens aguaita, la reutilització de l’aigua és una solució necessària per a garantir la nostra agricultura, atès que permet disposar d’aquest recurs de manera contínua gràcies a les actuals tecnologies de depuració, les quals permeten obtenir aigua regenerada de qualitat suficient per a ser emprada en diferents usos com, per exemple, l’agrícola”.


Les depuradores que major volum d’aigües amb excessiva salinitat aboquen són: Ca Bossa, Vila, Santa Eulària i Sant Josep. Però, d’entre totes les depuradores, la depuradora de Vila, a més, és en la qual més salinitzades es troben les aigües, amb una mitjana de 8 vegades el valor límit establert per a la seva reutilització. Així mateix, tant en la depuradora de Ca Bossa, com la de Sant Josep i Santa Eulària, les seves aigües depurades són massa salades per a reutilització de manera sistemàtica.

D’aquesta manera, l’Aliança per l’Aigua calcula que un 80% de les aigües que surten de les depuradores a l’illa d’Eivissa mostren salinitats elevades, almenys 8 punts més que l’any passat, inutilitzant-les per al seu ús agrícola. Segons indiquen, la causa de l’alta salinitat de les aigües depurades es deu a les deficiències en la xarxa de clavegueram; que afavoreix l’entrada d’aigües subterrànies amb elevades salinitats en zones costaneres; a l’abocament il·legal de salmorres de dessaladores privades a la xarxa municipal o a l’abocament d’aigües residuals industrials, entre altres.


Davant aquestes dades, des de l’Aliança per l’Aigua recorda que, si es garantís el subministrament d’aigua depurada per a ús agrícola, s’estaria contribuint al seu torn a assegurar una producció agroalimentària de qualitat i un benefici econòmic al sector agrari, que podria comptar amb una font contínua de recursos per a tirar endavant els seus cultius.

A més, des de l’Aliança insisteixen que la substitució del consum d’aigua subterrània per aigües depurades permetria una recuperació de les masses d’aigua subterrània més ràpida. Per això, des d’aquesta entitat animen a les Administracions públiques a treballar per garantir unes aigües correctament depurades aptes per al seu ús agrícola. Però “per a garantir la reutilització de les aigües depurades, s’han d’augmentar els controls d’abocaments a les xarxes municipals i millorar la xarxa de clavegueram per a evitar l’entrada de les aigües amb altes salinitats, que inutilitzen aquestes aigües per al seu ús posterior”, insisteixen.

Quant a les previsions de futur, està previst que les obres de posada a punt de la bassa de Sa Rota es finalitzin el mes d’octubre d’aquest 2021, i que per tant enguany es pugui posar en marxa la mateixa, després de 26 anys de la seva inauguració. Des de l’Aliança per l’Aigua confien que aquesta vegada la posada en marxa es doni amb èxit i així es comencin com més aviat millor a prendre mesures orientades cap al mínim abocament d’aigua a la mar.

Skip to content