Claus

  • Per tercer any consecutiu, totes les depuradores de l’illa d’Eivissa excepte la depuradora de Sant Joan aboca aigües amb salinitats per sobre del límit per a la seva reutilització.
  • Un 80% de les aigües depurades a l’illa d’Eivissa mostren salinitats elevades, inutilitzant-les per a ús agrícola. 8 punts més que en 2019 i 13 que en 2018
  • En el cas de Formentera, el 25% de l’aigua mostra salinitats que la inutilitzen per a ús agrícola.
DefinicióAquest indicador pretén analitzar la concentració de sals dels abocaments de les depuradores amb l’objectiu de saber si aquestes són aptes per a l’ús agrari.
Metodologia

Per a això, es prenen les dades de conductivitat de les emissions i s’estableix el límit de conductivitat en 3mS / cm que asseguraria que l’aigua és viable per al reg agrícola.

UnitatsmS/cm
TemporalitatMensual
Escala geogràficaInsular
Fonts d’informacióABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
ObservacionsLa conductivitat de l’aigua és directament proporcional a la quantitat de sals dissoltes en aquesta.

 No es té registre de la conductivitat de les aigües de sortida en alguns mesos i depuradores; per la qual cosa cal suposar que el cabal emès amb salinitats per sobre de l’límit per a ús agrícola podria ser superior.

Resultats

La conductivitat de les aigües depurades no es regeix per creixements estacionals. S’observa que les depuradores que aboquen aigües amb nivells de salinitat per sobre dels límits per a reg agrícola les aboca al llarg de tot l’any (Figura 1). Totes les depuradores de l’illa d’Eivissa excepte la depuradora de Sant Joan de Labritja aboquen aigües amb salinitats per sobre del límit apte per a la seva reutilització (en 2018, a més de la depuradora de Sant Joan, la depuradora de Cala Sant Vicent i de Cala Llonga també van abocar aigües amb paràmetres dins dels límits per a la seva reutilització).

Quatre de les nou depuradores presents a l’illa aboquen pràcticament de manera sistemàtica aigües amb conductivitat per sobre del límit per a ús agrícola; Ca Bossa, Vila, Sant Josep i Santa Eulària, igual que al llarg de l’any 2018 i 2019. Cala Sant Vicent no compliria els límits segons l’RD, mentre que Cala Llonga, Cala Tarida, Port de Sant Miquel i Sant Antoni tindrien efluents ocasionals amb salinitats per sobre del límit agrícola. Igual que en 2019, Sant Joan seria l’única depuradora a l’illa d’Eivissa de la qual no es té constància de l’emissió d’aigües amb salinitats per sobre del límit.

Dins d’aquestes quatre depuradores amb emissions constants d’aigües salinitzades, la depuradora de Vila és la depuradora amb major conductivitat i tant la depuradora de Ca Bossa com la de Santa Eulària i Sant Josep presenten salinitats per sobre del límit legal, però en menor grau.

Atenint-nos a la quantitat d’aigües reutilitzable o no, un 80% de les aigües depurades a l’illa d’Eivissa mostren salinitats elevades, inutilitzant-les per a ús agrícola. En la depuradora de Vila, totes les aigües de sortida en les quals es va mesurar la conductivitat mostraven valors per sobre del límit per a reutilització agrícola, així com en la de Santa Eulària.

D’altra banda, sobre la conductivitat de la sortida de les aigües depurades a Sant Josep, únicament complien aquests paràmetres les aigües depurades a l’abril de 2020 i en el cas de Ca Bossa, al gener i juliol.

En el cas de Formentera, el 25% de les aigües depurades mostren salinitats per sobre del límit per a ús agrícola. Registrant-se altes salinitats en els mesos de febrer, juny i juliol.

Figura 1. Conductivitat de les aigües depurades de l’illa d’Eivissa (2020). Elaboració pròpia (Font: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).

Figura 2. Conductivitat de les aigües depurades a la depuradora de Vila (2020). Elaboració pròpia (Font: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).

Figura 3. Conductivitat de les aigües depurades a l’illa de Formentera (2020). Elaboració pròpia (Font: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).

Skip to content