Claus

  • Totes les depuradores de l’illa d’Eivissa excepte la depuradora de Sant Joan aboca aigües amb salinitats per sobre de el límit per a la seva reutilització
  • Un 72,16% de les depurades a l’illa d’Eivissa mostren salinitats elevades, inutilizándolas per a ús agrícola.
  • En el cas de Formentera, el 63,8% l’aigua mostra salinitats que la inutilitzen per a ús agrícola.

Definició Salinitat de les aigües emeses per les depuradores d’Eivissa.
Metodologia Aquest indicador pretén analitzar la concentració de sals dels abocaments de les depuradores amb l’objectiu de saber si aquestes són aptes per a l’ús agrari.

Per a això, es prenen les dades de conductivitat de les emissions i s’estableix el límit de conductivitat en 3mS / cm que asseguraria que l’aigua és viable per al reg agrícola.

Unitats mS/cm
Temporalitat Mensual
Escala geogràfica Insular
Fonts d’informació ABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
Observacions La conductivitat de l’aigua és directament proporcional a la quantitat de sals dissoltes en aquesta.

No es té registre de la conductivitat de les aigües de sortida en alguns mesos i depuradores; per la qual cosa cal suposar que el cabal emès amb salinitats per sobre de l’límit per a ús agrícola podria ser superior.

Resultats

La conductivitat de les aigües depurades no es regeix per creixements estacionals. S’observa que les depuradores que aboquen aigües amb nivells de salinitat per sobre dels límits per a reg agrícola les aboca al llarg de tot l’any (Figura 1). Totes les depuradores de l’illa d’Eivissa excepte la depuradora de Sant Joan de Labritja aboquen aigües amb salinitats per sobre de el límit apte per a la seva reutilització.

Quatre de les nou depuradores presents a l’illa aboquen pràcticament de manera sistemàtica aigües amb conductivitat per sobre de l’límit per a ús agrícola; Can Bossa, Vila, Sant Josep i Santa Eulària. Les altres cinc que aboquen aigües amb salinitats elevades serien Cala Llonga, Cala Sant Vicent, Cala Tarida, Port de Sant Miquel i Sant Antoni, emetent de manera puntual. Sant Joan seria l’única depuradora a l’illa d’Eivissa de la qual no es té constància de l’emissió d’aigües amb salinitats per sobre de l’límit.

Dins d’aquestes quatre depuradores amb emissions constants d’aigües salinitzades, la depuradora de Vila és la depuradora amb major conductivitat i tant la depuradora de Can Bossa com la de Santa Eulària presenten salinitats per sobre de el límit legal, però en menor grau. D’altra banda, tot i que la depuradora de Sant Josep presentava unes aigües depurades d’alta salinitat, aquesta sembla anar disminuint gradualment al llarg de l’any; fins a arribar conductivitats que sí la farien apta per a ús agrícola.

Atenint-nos a la quantitat d’aigües reutilitzable o no un 72,16% de les aigües depurades a l’illa d’Eivissa mostren salinitats elevades, inutilizándolas per a ús agrícola. A la depuradora de Vila, totes les aigües de sortida en què es va mesurar la conductivitat mostraven valors per sobre de el límit per reutilització agrícola, així com en la de Santa Eulària. D’altra banda, sobre la conductivitat de la sortida de les aigües depurades a Can Bossa, únicament complien aquests paràmetres les aigües depurades al maig ia l’octubre de 2019. Sobre la depuradora de Sant Josep, com s’ha comentat, únicament s’haurien mesurat conductivitats inferiors a el límit legal al desembre de 2019.

En el cas de Formentera, el 63,8% de les aigües depurades mostren salinitats per sobre de l’límit per a ús agrícola. Aquesta salinitat augmenta durant els mesos de temporada estival.

Figura 1. Conductivitat de les aigües depurades de l’illa d’Eivissa (2019). Elaboració pròpia (Font: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).

Figura 2. Conductivitat de les aigües depurades a l’illa de Formentera (2019). Elaboració pròpia (Font: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental).

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.