Claus

  • En 2019, 9 de les 10 depuradores de l’illa d’Eivissa van rebre aigües amb matèria orgànica o sòlids en suspensió superior als valors permesos. En un 81.1% de l’cabal es superen els límits legals.
  •  El 77,1% de les aigües residuals que arriben a la depuradora de Formentera presenten incompliment en els paràmetres de qualitat.
DefinicióQualitat de les aigües d’entrada a les EDAR.
Metodologia
UnitatsMg / LO2, hm3 (1.000.000m3)
TemporalitatMensual
Escala geogràficaInsular
Fonts d’informacióABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
ObservacionsLa DBO és la quantitat d’oxigen consumida pels microorganismes de la mostra per a la degradació de les substàncies orgàniques d’aquesta.
La DQO és la quantitat d’oxigen necessari per degradar la matèria orgànica de la mostra per mitjans químics.

Resultats

Al llarg de 2019, de les 10 depuradores presents a l’illa d’Eivissa gestionades per ABAQUA, en 9 d’elles es va detectar l’entrada de cabal amb valors qualitatius superiors als legals. És a dir, totes les depuradores excepte la depuradora de Cala Llonga van rebre cabals amb majors càrregues orgàniques o de sòlids en suspensió. En termes globals, el 81,1% de les aigües que van aconseguir les depuradores es trobaven amb concentracions superiors a les definides pel marc legal; o el que és el mateix, 10,29hm3 enfront dels 12,69hm3 que arriben les depuradores. El 77,1% de les aigües residuals que van aconseguir la depuradora de Formentera presentaven incompliment en els paràmetres qualitatius.

La baixa qualitat de les aigües residuals que arriben a la depuradores no necessàriament ve determinat per un pols estacional. Així, Santa Eulària, Port de Sant Miquel i la Cala Sant Vicent són les úniques depuradores en què sembla que aquest descens en l’activitat ve relacionat amb la temporada alta. Per diferents depuradores la qualitat de les aigües residuals que arriben a les instal·lacions no compleix els criteris sistemàticament; seria el cas de Sant Joan (únicament compliria al gener i novembre), Sant Antoni (el cabal d’entrada no compliria cap mes), Vila (el cabal únicament compliria al juliol), Can Bossa (el cabal únicament compliria al febrer). D’altra banda, per a la depuradora de Sant Josep i de Cala Tarida la qualitat compliria o no compliria seguint un patró erràtic.

Segons el cabal que arriba a la depuradora que no compliria els límits legals; per ordre seria així: Sant Antoni (100%), Can Bossa (95,91%), Vila (90,55%), Sant Joan (85,90%), Port de Sant Miquel (69,43%), Cala Sant Vicent (56,37%), Sant Josep (54,31%), Santa Eulària (34,69%) i Cala Tarida (27,94%). Les tres depuradores que major quantitat d’aigua depuren seria: Vila, Sant Antoni i Santa Eulària; totes elles presentant qualitat d’aigües residuals per sobre de el límit legal.

Figura 1. Relació entre la qualitat de l’cabal d’entrada a les EDAR per mesos. Elaboració pròpia. Font: ABAQUA

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.