Claus

  • En 2019, 4 de les 10 depuradores de l’illa d’Eivissa han abocat aigües deficientment depurades.
  •  De les aigües depurades, un 45% s’han depurat deficientment i s’han abocat a la mar.
  • El 98% de les aigües mal depurades corresponen a la depuradora de Vila, sent aquesta la depuradora que major cabal depura a l’illa.
Definició Qualitat de les aigües abocades per les estacions depuradores d’Eivissa.
Metodologia

Aquest indicador pretén oferir perspectiva sobre la qualitat de les aigües depurades per les EDAR de l’illa d’Eivissa.
La qualitat d’aquestes es controla mitjançant els requisits establerts pel Reial Decret 509/1996, de l’15 de març de desenvolupament de el Reial decret llei 11/1995, de l’28 de desembre. S’estableix d’aquesta manera unes concentracions màximes de DBO i DQO; es considera que les aigües tenen la qualitat suficient quan no se superen aquestes concentracions, i en cas de superar-se, s’arriba a un percentatge mínim de reducció.
Per a la DBO, la concentració màxima és de 25mg / LO2 i un percentatge mínim de reducció de l’90%.
Per a la DQO, la concentració màxima és de 125 mg / LO2 i un percentatge mínim de reducció del 75%.
S’estudia el compliment mensual i anual de les depuradores.

Unitats  mg O2/l hm3 (1.000.000m3)
Temporalitat Mensual
Escala geogràfica Insular
Fonts d’informació ABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
Observacions La DBO és la quantitat d’oxigen consumida pels microorganismes de la mostra per a la degradació de les substàncies orgàniques d’aquesta.
La DQO és la quantitat d’oxigen necessari per degradar la matèria orgànica de la mostra per mitjans químics.

Resultats

Al llarg de 2019, de les 10 depuradores de l’illa d’Eivissa, 4 han abocat aigües deficientment depurades. Aquestes depuradores han estat: Sant Josep, Cala Sant Vicent, Vila i Sant Joan. En termes globals, de 12,7hm3 que s’han depurat, 5,7hm3 s’han depurat deficientment; o el que és igual, un 45,2% de les aigües depurades a l’illa d’Eivissa s’han abocat amb quantitats de matèria orgànica per sobre de la legalitat.

La relació a la qualitat de la depuració no respon a un pols estacional; de fet, la quantitat d’aigua deficientment depurada pel que fa a l’total d’aigua depurada és més gran durant els mesos de temporada baixa.

Pel que fa a l’incompliment de les aigües depurades, la depuradora de Vila (que d’altra banda es tracta de la depuradora amb major cabal de l’illa i que major quantitat d’aigua tracta) hauria abocat el 100% de les aigües deficientment depurades segons les dades mensuals. D’altra banda, l’incompliment en la depuradora de la Cala Sant Vicent s’hauria detectat en un 87,8% de l’cabal emès. De el cabal depurat per la depuradora de Sant Josep, el 73,6% incompliria els paràmetres legals, i de la depuradora de Sant Joan, un 36,1%. La depuradora de Vila depuraria un 44,4% de l’total de les aigües depurades a l’illa d’Eivissa, la de la Cala Sant Vicent, un 0,35%, la de Sant Josep un 0,48% i la de Sant Joan 1 0,2%. De el total de les aigües mal depurades, 1 98,3% són les tractades per la depuradora de Vila.

Pel que fa als mesos en els quals es dóna l’incompliment, com ja s’ha comentat, la depuradora de Vila incompliria al llarg de tots els mesos de 2019. La depuradora de la Cala Sant Vicent únicament compliria al gener, abril, novembre i desembre. La depuradora de Sant Josep compliria fins a maig de 2019, mes a partir del qual comença a abocar aigües deficientment depurades. Finalment, els cabals de la depuradora de Sant Joan presenten valors una mica erràtics, incomplint els mesos de febrer, març, maig, juny i novembre. És a dir, no sembla que les deficiències en la depuració tinguin relació amb el pols de la temporada estival.

La depuradora de Sant Joan de Labritja mostra un cabal diari que supera el de disseny entre els mesos d’abril i novembre (ambdós inclosos).

Figura 1. Relació entre el cabdal depurat de les EDAR segons el seu compliment per mes a l’illa d’Eivissa

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.