Claus

  • En 2020, 2 de les 10 depuradores de l’illa d’Eivissa han abocat aigües deficientment depurades.
  • De les aigües depurades, un 55% s’han depurat deficientment i s’han abocat a la mar.
  • El 99% de les aigües mal depurades corresponen a la depuradora de Vila, sent aquesta la depuradora que major cabal depura a l’illa.
  • La depuradora de Formentera ha complert els límits legals d’aigües depurades, així, totes les aigües abocades estaven abocades correctament.
DefinicióQualitat de les aigües abocades per les estacions depuradores d’Eivissa.
Metodologia Aquest indicador pretén oferir perspectiva sobre la qualitat de les aigües depurades per les EDAR de l’illa d’Eivissa.

La qualitat d’aquestes es controla mitjançant els requisits establerts pel Reial Decret 509/1996, de l’15 de març de desenvolupament de el Reial decret llei 11/1995, de l’28 de desembre. S’estableix d’aquesta manera unes concentracions màximes de DBO i DQO; es considera que les aigües tenen la qualitat suficient quan no se superen aquestes concentracions, i en cas de superar-se, s’arriba a un percentatge mínim de reducció.Per a la DBO, la concentració màxima és de 25mg / LO2 i un percentatge mínim de reducció de l’90%.Per a la DQO, la concentració màxima és de 125 mg / LO2 i un percentatge mínim de reducció del 75%.S’estudia el compliment mensual i anual de les depuradores.

Unitats mg O2/l hm3 (1.000.000m3)
TemporalitatMensual
Escala geogràficaInsular
Fonts d’informacióABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
ObservacionsLa DBO és la quantitat d’oxigen consumida pels microorganismes de la mostra per a la degradació de les substàncies orgàniques d’aquesta.
La DQO és la quantitat d’oxigen necessari per degradar la matèria orgànica de la mostra per mitjans químics.

Resultats

Al llarg de Al llarg de 2020, de les 10 depuradores de l’illa d’Eivissa, 2 han abocat aigües deficientment depurades, la meitat que les que van abocar l’any passat. Aquestes depuradores han estat: Sant Josep i Vila. En termes globals, de 11,2hm3 que s’han depurat, 6,14hm3 s’han depurat deficientment; o el que és igual, un 55% de les aigües depurades a l’illa d’Eivissa s’han abocat amb quantitats de matèria orgànica per sobre de la legalitat.

La relació en la qualitat de la depuració no respon a un pols estacional; de fet, la quantitat d’aigua deficientment depurada respecte al total d’aigua depurada fluctua al llarg de l’any.

Respecte a l’incompliment de les aigües depurades, la depuradora de Vila (que d’altra banda es tracta de la depuradora amb major cabal de l’illa i que major quantitat d’aigua tracta) hauria abocat el 100% de les aigües deficientment depurades segons les dades mensuals. D’igual manera, la depuradora de Sant Josep hauria abocat el 100% de les aigües depurades amb continguts en matèria orgànica per sobre del límit legal. La depuradora de Vila hauria depurat un total del 54,3% del total de les aigües depurades a l’illa d’Eivissa i la de Sant Josep un 0,42%. Del total de les aigües mal depurades, un 99% són les tractades per la depuradora de Vila.

Respecte als mesos en els quals es dóna l’incompliment, com ja s’ha comentat, la depuradora de Vila incompliria al llarg de tots els mesos de 2020, igual que la depuradora de Sant Josep. Les altres depuradores de l’illa complirien en les emissions, tant a nivell anual com mensual. És a dir, no sembla que les deficiències en la depuració tinguin relació amb el pols de la temporada estival.

La depuradora de Formentera hauria complert amb els paràmetres mensuals tant anualment com mensualment; així, tots els mesos hauria abocat aigües correctament depurades.

La depuradora de Vila és l’única en la qual se supera el cabal de disseny de la depuradora, el mes d’agost de 2020.

Figura 1. Relació entre el cabdal depurat de les EDAR segons el seu compliment per mes a l’illa d’Eivissa

Skip to content