Claus

  • La quantitat d’aigua dessalada produïda a les Pitiüses ha disminuït un 13% entre 2019 i 2020 a causa de la situació sanitària. No obstant això, aquest volum és major que el consumit en 2018 i els anys anteriors. A Eivissa ha descendit un 12% i a Formentera un 29% per dependre únicament d’aigua dessalada.
  • Les dessaladores de l’illa d’Eivissa continuen mantenint una certa estacionalitat en la producció, veient-se una disminució en la producció en tots els mesos a partir de la declaració d’estat d’alarma, especialment a l’abril del 2020.
  • En tots els municipis s’ha donat un descens en el consum d’aigua dessalada excepte a Santa Eulària.
  • A Eivissa, el municipi amb major quantitat d’aigua dessalada subministrada per habitant registra és Sant Josep, igual que en 2019

DefinicióProducció i lliurament d’aigua dessalada a les Pitiüses
MetodologiaMitjançant aquest indicador es pretén analitzar la quantitat d’aigua dessalada produïda i lliurada a les Pitiüses. S’estudien els volums produïts i lliurats tant anual com mensualment. Aquesta anàlisi es realitza tant a nivell de sistema pitiús així com insular i municipalment.
S’analitzen les dades de producció i lliuraments entre l’any 2015 i 2020.
UnitatsHm3 (hectòmetres cúbics); equivalent a 1.000.000.000 litres
TemporalitatMensual i anual (2015-2020)
Escala geogràficaMunicipal (Eivissa i Formentera)
Fonts d’informacióGovern de les Illes Balears: ABAQUA.
ObservacionsEs fa distinció entre producció i lliurament d’aigua dessalada. La producció és l’aigua generada per les IDAM i l’aigua lliurada és la que arriba als municipis.
A l’illa d’Eivissa es troben tres desadoras: IDAM Sant Antoni, Eivissa i Santa Eulària (aquesta última es va posar en marxa durant 2018).

Resultats

La quantitat d’aigua dessalada produïda a les Pitiüses en el període analitzat (2015-2019) s’ha incrementat en un 41,1%, passant de 8,27 hm3 a 11,66hm3. Aquest increment ha estat més gran a l’illa d’Eivissa (43,2%) que a Formentera La quantitat d’aigua dessalada produïda a les Pitiüses en el període analitzat (2015-2020) ha incrementat en un 18%; no obstant això, i a causa de la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, s’ha donat una disminució en el consum d’aigua dessalada respecte a 2019. No obstant això, la compra d’aigua dessalada de qualsevol manera ha estat superior a la de 2018. A les Pitiüses, en 2020 es va comprar un 13% menys d’aigua dessalada que en 2019. Aquesta disminució en el consum ha estat major a l’illa de Formentera, on ha disminuït un 29% que, a Eivissa, on ha disminuït un 12%. Això és pel fet que el subministrament d’aigua a Formentera es dóna únicament amb aigua dessalada, per tant, es considera indicador de la disminució en la població flotant per a aquest any 2020. Aquest 2020, la producció per dessaladora en cap cas va superar a la capacitat productiva, a diferència de 2019, quan a l’agost sí que es va superar.

La producció mensual a l’illa d’Eivissa presenta un caràcter estacional, registrant els majors valors durant els mesos estivals (màxim a l’agost; aconseguint el màxim productiu). El lliurament d’aigua dessalada a l’illa d’Eivissa a l’agost duplica el volum produït al febrer -que és el mes amb me
La producció mensual a l’illa d’Eivissa és menor que en comparació amb 2019 a partir de que es decretés l’estat d’alarma. En 2020 es va donar el màxim produït en els últims 5 anys durant els mesos de gener a març; no obstant això, a l’abril el volum produït és el menor dels últims anys. No obstant això, és el segon any en què més s’ha produït històricament en el registre després de març d’aquest mateix any. Es manté l’estacionalitat.

Per municipis, el municipi que rep major quantitat d’aigua dessalada és Eivissa (3,80 hm³), seguit de Sant Josep (3,54 hm³), Sant Antoni (1,04hm3), Santa Eulària (1,04hm3), Formentera (0,51hm3) i Sant Joan (0,14hm3). Santa Eulària i Sant Joan van començar a rebre aigua dessalada durant juliol i agost de 2018, respectivament. A Eivissa, ha disminuït la compra d’aigua dessalada en tots els municipis menys a Santa Eulària, on la compra ha augmentat 8%.

Figura 1: Producció i capacitat de producció d’aigua dessalada a l’illa d’Eivissa. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Figura 2: Producció i capacitat de producció d’aigua dessalada a l’illa de Formentera. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Figura 3. Producció d’aigua dessalada a l’illa d’Eivissa per mesos. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Figura 3. Producció d’aigua dessalada a l’illa de Formentera per mesos. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Figura 4. Volum d’aigua entregada per municipi i any a les Pitiüses. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Skip to content