Claus

  • La quantitat d’aigua dessalada produïda a les Pitiüses ha augmentat en un 41% des de 2015.
  •  Les dessaladores de l’illa d’Eivissa van aconseguir el màxim de producció durant l’agost de 2019; mentre que en els primers mesos de l’any van produir a la meitat.
  • La quantitat d’aigua dessalada lliurada a Sant Antoni ha disminuït un 35% des de 2015.
  • El municipi amb major quantitat d’aigua dessalada subministrada per habitant registra és Sant Josep.

DefinicióProducció i lliurament d’aigua dessalada a les Pitiüses
MetodologiaMitjançant aquest indicador es pretén analitzar la quantitat d’aigua dessalada produïda i lliurada a les Pitiüses. S’estudien els volums produïts i lliurats tant anual com mensualment. Aquesta anàlisi es realitza tant a nivell de sistema pitiús així com insular i municipalment.
S’analitzen les dades de producció i lliuraments entre l’any 2015 i 2019.
UnitatsHm3 (hectòmetres cúbics); equivalent a 1.000.000.000 litres
TemporalitatMensual i anual (2015-2019)
Escala geogràficaMunicipal (Eivissa i Formentera)
Fonts d’informacióGovern de les Illes Balears: ABAQUA.
Observacions
  • Es fa distinció entre producció i lliurament d’aigua dessalada. La producció és l’aigua generada per les IDAM i l’aigua lliurada és la que arriba als municipis.
    A l’illa d’Eivissa es troben tres desadoras: IDAM Sant Antoni, Eivissa i Santa Eulària (aquesta última es va posar en marxa durant 2018).

Resultats

La quantitat d’aigua dessalada produïda a les Pitiüses en el període analitzat (2015-2019) s’ha incrementat en un 41,1%, passant de 8,27 hm3 a 11,66hm3. Aquest increment ha estat més gran a l’illa d’Eivissa (43,2%) que a Formentera (16,1%). Aquesta tendència es deu a la gradual substitució de l’aigua subterrània per demanda urbana per dessalada. A Eivissa s’ha passat d’una producció de 7,6-10,9 hm3, implicant un 73,4% de la capacitat de les dessaladores, mentre que part de l’abastament urbà es realitza amb aigua subterrània; la producció de les dessaladores va arribar al 102% durant l’agost de 2019. A Formentera s’ha passat de 0,65-0,73 hm3, un 43,3% de la capacitat de producció de la dessaladora (Figura 12); però, el proveïment urbà a Formentera es realitza en la seva totalitat mitjançant aigua dessalada.

La producció mensual a l’illa d’Eivissa presenta un caràcter estacional, registrant els majors valors durant els mesos estivals (màxim a l’agost; aconseguint el màxim productiu). El lliurament d’aigua dessalada a l’illa d’Eivissa a l’agost duplica el volum produït al febrer -que és el mes amb menys volum produït- (Figura 3).

Per municipis, el municipi que rep major quantitat d’aigua dessalada és Eivissa (4,25 hm3), seguit de Sant Josep (3,97hm3), Sant Antoni (1,14hm3), Santa Eulària (0,96hm3), Formentera (0 , 71hm3) i Sant Joan (0,2hm3). Santa Eulària i Sant Joan van començar a rebre aigua dessalada durant juliol i agost de 2018, respectivament. Ha augmentat el lliurament d’aigua dessalada en tots els municipis excepte a Sant Antoni, on la quantitat lliurada durant el període analitzat ha disminuït un 25%.

Figura 1: Producció i capacitat de producció d’aigua dessalada a l’illa d’Eivissa. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Figura 2: Producció i capacitat de producció d’aigua dessalada a l’illa de Formentera. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Figura 3. Producció d’aigua dessalada a l’illa d’Eivissa per mesos. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Figura 3. Producció d’aigua dessalada a l’illa de Formentera per mesos. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Figura 4. Volum d’aigua entregada per municipi i any a les Pitiüses. Elaboració pròpia (Font: ABAQUA).

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.