Claus

  • 8 de les 16 masses d’aigua presents a Eivissa es troben amb un mal estat quantitatiu i una d’elles en risc.
  • L’única massa d’aigua subterrània de Formentera es troba amb un mal estat quantitatiu i s’ha agreujat el seu estat des de 2012.

Definició Estat quantitatiu de les aigües subterrànies
Metodologia L’estat quantitatiu de les aigües subterrànies s’ha elaborat a partir de la informació provisional per a l’elaboració d’el Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB 2021-2027) que empra les sèries piezomètriques; a més de la informació d’el balanç de masses de les aigües subterrànies (entrades i sortides).

La instrucció de planificació hidrològica de les Illes Balears (IPHIB) estableix que el mal estat quantitatiu es definirà a partir de l’80% d’explotació respecte de el recurs disponible, així com la tendència a la davallada en els nivells piezomètrics.

Unitats Hm3 (hectòmetres cúbics) equivalent a 1.000.000.000 l.
Temporalitat Cuatrienal.
Escala geogràfica Insular (Pitiüses)
Fonts d’información Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics. Dades provisionals per a l’elaboració de l’PHIB 2021-2027
Observacions

Resultats

Analitzant les dades sobre l’estat de les masses d’aigua subterrànies d’Eivissa s’observa que es troben en un estat generalitzat d’esgotament i sobreexplotació. És a dir, 8 de les 16 masses d’aigua presents en les Eivissa estan amb un mal estat quantitatiu i 1 d’elles es troba en risc (Taula 1). L’única massa d’aigua subterrània de Formentera es troba en un mal estat quantitatiu.

Gran part de les masses d’aigua amb mal estat quantitatiu a Eivissa pateixen una pressió alta (4 masses d’aigua) o pressió mitjana (3 masses d’aigua) i únicament una massa d’aigua subterrània mal estat quantitatiu d’Eivissa pateix una pressió que la situa en reg i per tant té capacitat de recuperar-se. La massa d’aigua subterrània de Formentera té la major explotació de totes les analitzades a les Pitiüses.

Mentre que el balanç d’aigües en bon estat i mal estat és idèntic, algunes masses d’aigua han modificat el seu estat. Seria el cas de Portinatx, ha passat de tenir un mal estat quantitatiu a un estat bo, mentre que el bon estat de la massa d’Es Canar s’ha vist afectat per les extraccions passant a tenir un mal estat quantitatiu.

A Formentera l’única massa d’aigua subterrània està sobreexplotada i pateix una pressió alta de captació causa de les demandes de consum humà en habitatges en sòl rústic no connectades a la xarxa de subministrament d’aigua dessalada. Aquesta massa d’aigua ha patit un lleuger empitjorament des de l’any 2015 (Figura 2); i el 2012 tenia un estat “bo”.

Figures 1 i 2: Estats de las masses d’aigua subterrània a les Pitiüses (2015 y 2019). Elaboració pròpia (Font: Govern de les Illes Balears).

Taula 1: Estat de las masses d’aigua subterrània de les Pitiüses (2019). Elaboració pròpia (Font: Govern de les Illes Balears).

Skip to content