Claus

  • En 2019, en un 62,8% de l’aigua consumida es va donar durant els mesos de temporada alta, a Formentera és de l’74,9%. Aquest augment es dóna en tots els municipis de les Pitiüses.
  • L’augment en el volum d’aigua consumida es donaria major pressió humana a què es veu sotmesa l’illa i no per un augment en el consum de manera individual en el cas d’Eivissa. A Formentera, la dotació per persona augmenta a més del doble.

DefinicióDemanda d’aigua relacionada amb l’activitat turística a nivell insular i municipal
MetodologiaEs recullen les dades mensuals sobre consum d’aigua a nivell municipal a l’illa d’Eivissa.
Amb relació a aquestes dades, es calcula el consum en temporada baixa (mesos de gener a abril i novembre i desembre) i temporada alta (de maig a octubre) i el percentatge segons aquestes temporades.
D’altra banda, es calcula el consum d’aigua per dotació persona i dia segons temporada turística. Entenem per temporada baixa els mesos de gener a abril i de novembre i desembre. La temporada alta són els mesos de maig a octubre.

 

  • T.B.: Temporada baixa
  • T.A.: Temporada alta

Donada la manca de dades concretes per poder calcular una ràtio de consum per part dels turistes, s’ha dissenyat una metodologia experimental amb la informació disponible de poder apropar i avaluar el consum segons la temporada turística. D’aquesta manera, s’han fet les següents estimacions i consideracions amb les dades existents:
1) S’han considerat les dades de consum mensual. Per cada any s’ha calculat la mitjana de consum en temporada turística baixa (de gener a abril i de novembre a desembre). S’ha pres aquesta dada com el consum d’electricitat atribuïble als residents a l’illa. Per avaluar el consum dels no residents o població flotant, s’ha restat a el consum mensual durant la temporada alta (de maig a octubre) la mitjana de consum de temporada baixa. En aquesta metodologia s’assumeix la hipòtesi que les diferents pautes de consums dels residents en les dues temporades generen un consum comparable.
Consum mitjà T.B. = (Facturació gener + febrer + març + abril + novembre + desembre) / 6

2) D’altra banda, es necessitava saber el nombre de pernoctacions que generen el consum, de manera que s’han pres les dades de la pressió humana diària (PHD) calculades per l’Institut d’Estadística dels Illes Balears (IBESTAT). Entenem per pernoctacions cadascuna de les persones que cada dia pernocten / dormen a Eivissa. En el cas de la temporada baixa, s’ha sumat el nombre diari de persones dels mesos de gener a abril i de novembre a desembre. Per a la temporada alta, s’ha restat el nombre diari mitjà de pressió humana en temporada baixa durant tots els dies de la temporada alta. El resultat de la resta són pernoctacions atribuïdes atribuïbles a no residents en temporada alta.
Pernoctacions T.B. = Suma diària de PHD
(De gener a abril i de novembre a desembre)
Pernoctacions T.A. = Suma diària PHD – mitjana PHD T.B.
(De maig a octubre)
3) Per calcular les ràtios de consums pels mesos de temporada baixa (atribuïble a residents) s’ha sumat el consum mensual i s’ha dividit entre el total de pernoctacions estimades en temporada baixa:
Ràtio T.B. = (Facturació gener + febrer + març + abril + novembre + desembre) / (Pernoctacions temporada baixa)
Per a la temporada alta s’ha sumat el consum mensual atribuït consum mensual de la població flotant en temporada alta i s’ha dividit entre el total de pernoctacions estimades de la població flotant en temporada alta.
Ràtio T.A. = (Facturació maig + juny + juliol + agost + setembre + octubre (població flotant)) / (Pernoctacions temporada alta (població flotant)) “

Unitatsm3 (metres cúbics); equivalent a 1.000 litres
TemporalitatMensual i anual
Escala geogràficaMunicipal (Eivissa i Formentera)
Fonts d’informacióDades de subministrament per municipis per a 2019: Ajuntaments de l’illa d’Eivissa.
Observacions 

Resultats

A les Pitiüses, el consum d’aigua és més gran durant els mesos estivals tant per individu (segons les ràtios de consum) com en el volum consumit. A nivell de l’illa d’Eivissa, el volum d’aigua consumida durant la temporada estival és un 62,8% de l’total consumida anualment, a Formentera, el consum durant la temporada estival és d’un 74,9% de l’total consumit. A Eivissa, la ràtio de consum també és superior durant la temporada estival. En temporada baixa, la ràtio seria de 196; mentre que en temporada alta seria d’201. Això ens indicaria que el consum per habitant és pràcticament el mateix durant la temporada estival; i que seria la pressió humana a què es veu sotmesa l’illa la que generaria aquest augment en el volum consumit. En el cas de Formentera, la ràtio en temporada baixa seria de 67, mentre que en temporada alta seria de 137; la qual cosa indica un augment en el consum per persona i dia en més del doble; aquesta ràtio presenta un valor anormalment baix, probablement perquè un gran volum és consumit de xarxes privades.

D’altra banda, s’analitza el volum d’aigua consumida durant els mesos de temporada alta en comparació amb el total consumit anualment per municipi a l’illa d’Eivissa. El municipi on major consum es dóna en temporada alta en comparació amb el consum anual seria Sant Joan (72,6%), que al seu torn seria el municipi on menor volum es consumeix tant en temporada alta com en l’anual. El segon municipi amb major consum en temporada alta seria Sant Antoni (65,4%), seguit de Sant Josep (el 63,3%), Santa Eulària (62,8%) i finalment, Vila (60,5%).

Figura 1. Consum en temporada baixa i temporada alta a l’illa d’Eivissa i per municipis. Elaboració pròpia. Fonts: Ajuntaments de l’illa d’Eivissa, IBESTAT.

Figura 2. Comparació consum temporada baixa i temporada alta a l’illa de Formentera. Elaboració pròpia. Fonts: Consell de Formentera

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.