Claus

La demanda urbana d’aigua a Eivissa ha disminuït entre 2019 i 2020 un 12%.
• A Formentera, la demanda urbana ha disminuït un 30%, un 0,2hm3.
• A Eivissa, el consum d’aigua subterrània per al subministrament urbà va caure un 18% i el ‘aigüa dessalada va disminuir un 9%.
• En tots els municipis s’ha produït un descens en la compra d’aigua dessalada excepte a Santa Eulària.

DefinicióDemanda d’aigua segons el seu origen i per municipis.
MetodologiaAquest indicador pretén analitzar la quantitat d’aigua subministrada i l’origen d’aquesta entre 2019 i 2020. Segons el seu origen, l’aigua de les Pitiüses és: ja sigui d’aigües subterrànies (pous); o plantes dessalinitzadores.
Unitatshm3 (hectómetres cúbics); equivalent a 1.000.000 litres
TemporalitatAnual
Escala geogràficaMunicipal (Eivissa i Formentera)
Fonts d’informacióAjuntaments de l’illa d’Eivissa i Consell de Formentera.
Observacions Formentera només utilitza aigua de la dessadalora

Resultats

A causa de la situació provocada per la COVID-19, la demanda urbana d’aigua a Eivissa ha disminuït entre 2019 i 2020 en un 12%. Per tipus de recursos consumits, la demanda urbana d’aigües subterrànies s’ha reduït un 18% i el consum d’aigua dessalinitzada a l’illa ha disminuït un 9%. És a dir, a més d’haver disminuït la quantitat d’aigua consumida, aquesta disminució ha estat major en el consum d’aigües subterrànies que en la dessalada.

Analitzant les dades, s’extreu que es manté la tendència cap a un major consum d’aigua dessalinitzada respecte al total. Així, el volum d’aigua dessalada el 2019 va constituir el 67% mentre que el 2020 va constituir el 69%. No obstant això, encara es podria haver consumit més aigua dessalinitzada, aprofitant l’augment de la producció de plantes dessalinitzadores per afavorir la recuperació de les nostres masses d’aigua subterrània.

El municipi que més aigua consumeix de la dessalinitzadora és Eivissa (que consumeix el 95% del total el 2020), seguit de Sant Josep (91%) i Sant Joan (73%). Pel que fa a la resta de municipis el 2020, Sant Antoni consumiria el 69% de l’aigua dessalinitzada i Santa Eulàlia el  24% Taula 2  A Santa Eulària ha augmentat la quantitat d’aigua dessalada consumida; no obstant això, el percentatge d’aquesta respecte al total és menor, això es deu a noves xarxes municipalitzades de subministrament, augmentant el volum aportat a la xarxa.

A Formentera s’ha produït un descens del 30% de la demanda urbana.

Aigua subterràniaAigua dessaladaTotal% Dessalada
20195,25710,73815,99567%
20204,3239,79014,11369%

Figura 1. Consum d’aigua a l’illa d’Eivissa segons el seu origen. Elaboració pròpia (Font: Ajuntaments de l’illa d’Eivissa).

Figura Quantitat d’aigua subministrada pel seu origen entre 2019 i 2020 a l’illa d’Eivissa. Elaboració pròpia (Font: Ajuntaments de l’illa d’Eivissa).

Taula 2 Consum d’aigua per municipis de les Pitiüses segons el seu origen. Elaboració pròpia (Font: Ajuntaments de l’illa d’Eivissa i Consell de Formentera).

Figura 12 Demanda total d’aigua per municipis entre 2019 i 2020. Elaboració pròpia. Font: Ajuntaments de l’illa d’Eivissa i Consell de Formentera.

Skip to content