Participació y dinamizació

Promoure posicions comunes i consensos davant de temes concrets que afectin a l’aigua així com fomentar la participació de tots els actors. Servir de fòrum per compartir bones pràctiques en la gestió de l’aigua. Dinamitzar processos de gestió de l’aigua i en particular dinamitzar comunitats d’usuaris d’aigües regenerades.

Difusió y educació

Desenvolupar campanyes conjuntes de sensibilització, informació i formació. Compartir i difondre bones pràctiques de la gestió de l’aigua a través de jornades, web i les xarxes socials.

Observatori de l’aigua

Elaborar estudis i informes tècnics sobre situació de la gestió de l’aigua i donar seguiment anual.

Memòries anuals